1. Kandydat składa wniosek, w którym wskazuje wybrany oddział w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II.
 2. Kandydat składając dokumenty dostarcza potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. W przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
 5. W przypadku starania się o przyjęcie do Technikum oprócz w/w dokumentów należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 6. Badanie lekarskie przeprowadzone jest w ośrodkach medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.
 7. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 8. Nie przekazanie oryginałów dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych uczniów.
 9. Pozostałe dokumenty, jakie powinien przedłożyć kandydat do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych
  • VI Liceum Ogólnokształcące
   • trzy fotografie
   • kartę zdrowia i szczepień
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do próby sprawności fizycznej dla kandydatów do OPW i Straży Granicznej.
  • Technikum nr 12
   • trzy fotografie
   • kartę zdrowia i szczepień
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
    Niedostarczenie ww. zaświadczenia będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych.
Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:23963