1. Kandydat składa wniosek, w którym wskazuje wybrany oddział w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II.
 2. Kandydat składając dokumenty dostarcza potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. W przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
 5. W przypadku starania się o przyjęcie do Technikum oprócz w/w dokumentów należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 6. Badanie lekarskie przeprowadzone jest w ośrodkach medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.
 7. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 8. Nieprzekazanie oryginałów dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych uczniów.
 9. Pozostałe dokumenty, jakie powinien przedłożyć kandydat do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych
  • VI Liceum Ogólnokształcące
   • trzy fotografie
   • kartę zdrowia i szczepień
  • Technikum nr 12
   • trzy fotografie
   • kartę zdrowia i szczepień
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
    Niedostarczenie ww. zaświadczenia będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych.
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10
   • trzy fotografie
   • kartę zdrowia i szczepień
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
    Niedostarczenie ww. zaświadczenia będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych.
Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:8764